پکیج 1 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 500GB

  اداپتور دوربین و 10 متر کابل

1/015/000 تومان 

جزییات پکیج

یک دوربین  1/015/000 تومان


پکیج 2 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 500GB

  اداپتور دوربین ها و 20 متر کابل

1/290/000 تومان

جزییات پکیج 

دو دوربین  1/290/000 تومان


پکیج 3 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 1TB

 اداپتور دوربین ها و 30 متر کابل

1/850/000 تومان

جزییات پکیج 

سه دوربین  1/850/000 تومان


پکیج 4 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 40 متر کابل

2/130/000 تومان

جزییات پکیج 

چهار دوربین  2/130/000 تومان


پکیج 5 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 50 متر کابل

2/570/000 تومان

جزییات پکیج 

پنج دوربین  2/570/000 تومان


پکیج 6 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 60 متر کابل

2/890/000 تومان

جزییات پکیج 

شش دوربین  2/890/000 تومان


پکیج 7 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 70 متر کابل

3/200/000 تومان

جزییات پکیج 

هفت دوربین  3/200/000 تومان


پکیج 8 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 80 متر کابل

3/590/000 تومان

جزییات پکیج 

هشت دوربین  3/590/000 تومان


پکیج 9 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 90 متر کابل

4/245/000 تومان

جزییات پکیج 

نه دوربین  4/245/000 تومان

پک ده دوربین AHD

پکیج 10 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 100 متر کابل

4/490/000 تومان

جزییات پکیج 

ده دوربین  4/490/000 تومان


پکیج 11 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 110 متر کابل

4/820/000 تومان

جزییات پکیج 

یازده دوربین  4/820/000 تومان


پکیج 12 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 120 متر کابل

5/170/000 تومان

جزییات پکیج 

دوازده دوربین  5/170/000 تومان


پکیج 13 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 130 متر کابل

5/490/000 تومان

جزییات پکیج 

سیزده دوربین  5/490/000 تومان


پکیج 14 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 140 متر کابل

5/820/000 تومان

جزییات پکیج 

چهارده دوربین  5/820/000 تومان


پکیج 15 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 150 متر کابل

6/190/000 تومان

جزییات پکیج 

پانزده دوربین  6/190/000 تومان


پکیج 16 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 160 متر کابل

6/550/000 تومان

جزییات پکیج 

شانزده دوربین  6/550/000 تومان