پکیج 1 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 500GB

  اداپتور دوربین و 10 متر کابل

600/000 تومان 

جزییات پکیج

پک یک دوربین  600/000 تومان


پکیج 2 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 500GB

  اداپتور دوربین ها و 20 متر کابل

760/000 تومان

جزییات پکیج 

پک دو دوربین  760/000 تومان


پکیج 3 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 1TB

 اداپتور دوربین ها و 30 متر کابل

980/000 تومان

جزییات پکیج 

پک سه دوربین  980/000 تومان


پکیج 4 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 40 متر کابل

1/145/000 تومان

جزییات پکیج 

پک چهار دوربین  1/145/000 تومان


پکیج 5 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 50 متر کابل

1/360/000 تومان

جزییات پکیج 

پک پنج دوربین  1/360/000 تومان


پکیج 6 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 60 متر کابل

1/520/000 تومان

جزییات پکیج 

پک شش دوربین  1/520/000 تومان


پکیج 7 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 70 متر کابل

1/6800/000 تومان

جزییات پکیج 

پک هفت دوربین  1/680/000 تومان


پکیج 8 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 80 متر کابل

1/840/000 تومان

جزییات پکیج 

پک هشت دوربین  1/840/000 تومان


پکیج 9 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 90 متر کابل

2/190/000 تومان

جزییات پکیج 

پک نه دوربین  2/190/000 تومان

پک ده دوربین AHD

پکیج 10 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 100 متر کابل

2/340/000 تومان

جزییات پکیج 

پک ده دوربین  2/340/000 تومان


پکیج 11 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 110 متر کابل

2/490/000 تومان

جزییات پکیج 

پک یازده دوربین  2/490/000 تومان


پکیج 12 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 120 متر کابل

2/640/000 تومان

جزییات پکیج 

پک دوازده دوربین  2/640/000 تومان


پکیج 13 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 130 متر کابل

2/790/000 تومان

جزییات پکیج 

پک سیزده دوربین  2/790/000 تومان


پکیج 14 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 140 متر کابل

2/940/000 تومان

جزییات پکیج 

پک چهارده دوربین  2/940/000 تومان


پکیج 15 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 150 متر کابل

3/090/000 تومان

جزییات پکیج 

پک پانزده دوربین  3/090/000 تومان


پکیج 16 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 160 متر کابل

3/240/000 تومان

جزییات پکیج 

پک شانزده دوربین  3/240/000 تومان