پکیج 1 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 500GB

  اداپتور دوربین و 10 متر کابل

1/015/000 تومان 

جزییات پکیج

یک دوربین  1/015/000 تومان


پکیج 2 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 500GB

  اداپتور دوربین ها و 20 متر کابل

1/230/000 تومان

جزییات پکیج 

دو دوربین  1/230/000 تومان


پکیج 3 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 1TB

 اداپتور دوربین ها و 30 متر کابل

1/790/000 تومان

جزییات پکیج 

سه دوربین  1/790/000 تومان


پکیج 4 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 4 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 40 متر کابل

1/985/000 تومان

جزییات پکیج 

چهار دوربین  1/985/000 تومان


پکیج 5 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 50 متر کابل

2/330/000 تومان

جزییات پکیج 

پنج دوربین  2/330/000 تومان


پکیج 6 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 60 متر کابل

2/490/000 تومان

جزییات پکیج 

شش دوربین  2/490/000 تومان


پکیج 7 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 1TB

  اداپتور دوربین ها و 70 متر کابل

2/650/000 تومان

جزییات پکیج 

هفت دوربین  2/650/000 تومان


پکیج 8 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 8 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 80 متر کابل

2/790/000 تومان

جزییات پکیج 

هشت دوربین  2/790/000 تومان


پکیج 9 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 90 متر کابل

3/345/000 تومان

جزییات پکیج 

نه دوربین  3/345/000 تومان

پک ده دوربین AHD

پکیج 10 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 100 متر کابل

3/360/000 تومان

جزییات پکیج 

ده دوربین  3/360/000 تومان


پکیج 11 دوربین مدار بسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 110 متر کابل

3/570/000 تومان

جزییات پکیج 

یازده دوربین  3/570/000 تومان


پکیج 12 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 120 متر کابل

3/780/000 تومان

جزییات پکیج 

دوازده دوربین  3/780/000 تومان


پکیج 13 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 130 متر کابل

3/990/000 تومان

جزییات پکیج 

سیزده دوربین  3/990/000 تومان


پکیج 14 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 140 متر کابل

4/220/000 تومان

جزییات پکیج 

چهارده دوربین  4/220/000 تومان


پکیج 15 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 150 متر کابل

4/400/000 تومان

جزییات پکیج 

پانزده دوربین  4/400/000 تومان


پکیج 16 دوربین مداربسته FULLHD

دی وی ار 16 کانال هارد 2TB

  اداپتور دوربین ها و 160 متر کابل

4/650/000 تومان

جزییات پکیج 

شانزده دوربین  4/650/000 تومان